پست های مرتبط

۳۰/دی/۱۳۹۸

آزمایش کیهانی بل با استفاده از...

در سال 1964 جان استوارت بل نامساوی را بیان کرد که اگر با آزمایشهای عملی اثبات میشد نشان دهنده این بود که نظریه کوانتومی نظریه نادرستی است. بر طبق این...

بیشتر بخوانید
۱۷/دی/۱۳۹۸

بیشتر بخوانید
۱۷/دی/۱۳۹۸

بیشتر بخوانید